Εταιρική Διαφάνεια

Όπως ορίζεται στην Παράγραφο 2 του το Άρθρου 47 του Νόμου 4072/2012, παρατίθενται παρακάτω τα στοιχεία της εταιρείας.

Επωνυμία: ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτός τίτλος: ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ και SKEMMA ENGINEERS
Σκοπός: ανάληψη και εκπόνηση μελετών και συναφείς δραστηριότητες
Έδρα: 17 ης Νοέμβρη 79 – Πυλαία του Νομού Θεσσαλονίκης – ΤΚ 555 35
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ): 126520606000

Το σύνολο των εισφορών της εταιρίας είναι 281.700 €, διαιρούμενο σε 281.700 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός € το καθένα, εκ των οποίων 70.000 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και 211.700 μερίδια αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Τα στοιχεία εταίρων και μεριδίων σύμφωνα με το Ν.4072/2012 είναι όπως στον παρακάτω πίνακα :

Εταίρος

Κεφαλαιακά

Μερίδια

Εξωκεφαλαιακά

Μερίδια

Σύνολο

Μεριδίων

Εταίρος

Κεφαλ.

Εξωκ.

Σύν.

Δημήτριος Μπόζης

11.000

52.900

63.900

Αναστάσιος Χριστοφορίδης

11.000

39.900

50.900

Παναγιώτης Κικίδης

10.000

42.100

52.100

Γεώργιος Χατζησάββας

16.500

27.300

43.800

Σπυρίδων Ξανθόπουλος

8.500

33.500

42.000

Δημήτριος Ηλιάδης

7.000

4.000

11.000

Κορνηλία Ντένη

2.000

4.000

6.000

Στέλλα Παλπάνα

2.000

4.000

6.000

Βασιλική Κικίδου

2.000

4.000

6.000

Σύνολο

70.000

211.700

281.700

Η εταιρία συστάθηκε την 20 η Νοεμβρίου 2019, με τροποποίηση της εταιρείας ALTERTEAM I.K.E.

Διαχειριστές της εταιρίας είναι οι Δ. Μπόζης, Α. Χριστοφορίδης, Γ. Χατζησάββας και Σ. Ξανθόπουλος.

Εκπρόσωποι της εταιρίας είναι οι Δ. Μπόζης και Α. Χριστοφορίδης.